۳/۲۰/۱۳۸۹

569

اگر دکتر بودم، برای تمام مریض هایم (فرقی نمی کند چه مرضی داشته باشند) شیاف تجویز می کردم !
دکتر هم نشدیم! اه