۳/۱۹/۱۳۸۹

568

جالبیش اینه که به چشم های باباقوریش میگن: چشم آهو !
اه !