۳/۱۹/۱۳۸۹

567

اون قدر با حیا بود که چشم چرانی نمی کرد جز با عینک دودی !
بچه مثبت ریا کار بسیجی لنگرودی !
اه