۳/۱۶/۱۳۸۹

566

اگر مخترع بودم، آدامسی را اختراع می کردم که هیچ وقت شیرینی اش از بین نرود؛
مخترع هم نشدیم، اه !