۳/۰۹/۱۳۸۹

561

باور کنید بعضی ها هم می توانند آدم باشند؛ البته اگر آدمی وجود نداشته باشد برای مقایسه !