۳/۰۹/۱۳۸۹

560

کاش پادشاه بودم ؛ اون وقت توی دربارم صدها مینیمال نویس استخدام می کردم و روزانه به هر مینیمال برتر خلعتی عطا می کردم!
پادشاه هم نشدیم!
اه !