۳/۰۸/۱۳۸۹

559

ملت دارن خودشنو جر میدن برای فمنیست،

اونوخ عشق میکنه که بهش بگن: ماشاالله... دس فرمونش عینه مرداست !

اه !!