۳/۰۷/۱۳۸۹

557 - خر خودتی

ناظم سرصف: ما از اداره کارشناس خط آوردیم، و میدونیم کی پشت در توالت ها فحش نوشته، ولی دوست دارم، اونی که این کار رو کرده، با پای خودش بیاد و خودشو معرفی کنه.