۳/۰۵/۱۳۸۹

554

"خرمشهر را خدا آزاد كرد"
اگه اين طوريه پس جنگ را هم خدا شروع كرد!