۳/۱۳/۱۳۸۹

564

با مرام ترین پیامک سال:
آب کمرتم رفیق؛ ج*ل*ق بزن بیفتیم تو چاه مستراح !